थंड हवेची ठिकाणे

आंबोली
तोरणमाळ
इगतपुरी
भीमाशंकर
लोणावळा-खंडाळा
भंडारदरा
माळशेज घाट
महाबळेश्वर
पाचगणी
वाई
लवासा
म्हैसमाळ
गगनबावडा
ताम्हिणी घाट
चिखलदरा
माथेरान
पन्हाळा