थंड हवेची ठिकाणे

आंबोली
तोरणमाळ
इगतपुरी
भीमाशंकर
लोणावळा-खंडाळा