Ro Ratnagiri

Sr No

Tender Name

Last Date

1

पर्यटन निवास तारकर्ली येथे वाळवी प्रतीबंधीत पेस्ट कंट्रोल करणेकरीता दरपत्रके मागवीणेबाबत.

04-11-2023

2

पर्यटक निवास तारकर्ली येथे लिनन साहीत्य खरेदी करणेबाबत.

09-11-2023

3

पर्यटन निवास तारकर्ली येथील नवीन क्रॉकरी/कटलरी खरेदी करणेकरीता दरपत्रके मागवीणेबाबत.

09-11-2023

4

प्रादेशीक कार्यालय रत्नागीरी अंतर्गत पर्यटक निवासामध्ये किटकनाशक फवारणी/पालींचे (One Time)नियंत्रण करणेकरीता दरपत्रके मागवीणेबाबत.

15-11-2023

5

प्रादेशिक कार्यालय रत्नागिरी अंतर्गत पर्यटक निवासामध्ये किटकनाशक फवारणी वाळवी व पालीचे (One Time) नियंत्रण करण्याकरिता पुरवठाधारकाकडुन मोहरबंद दरपत्रक मागविणेबाबत.

19-07-2023

6

हरिहरेश्वर येथे 2 टनाचे 6 AC पुरविण्याबाबत बंद लिफाफ्यात दरपत्रक मागविणे

17-03-2023

7

िǎतीय जाहीर िनिवदा (अटी-शतȓ)

09-02-2023

8

प्रादेशिक कार्यालय, रत्नागिरी अंतर्गत पर्यटक निवासामध्ये कीटकनाशके फवारणी /वाळवी व पालीचे (one Time )नियंत्रण करणे करीता पुरवठादारांकडून मोहरबंद दरपत्रक मागविणेबाबत

17-01-2023

9

कुणकेश्वर आंबा बागेचे निविदा दरपत्रक सूचना संकेतस्थळावर प्रासिध्द करणेबाबत

27-01-2023

10

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ प्रादेशिक कार्यालय रत्नागिरी करीता रजिस्टर व स्टेशनरी छपाईसाठी बंद लिफाफ्यात दरपत्रक मागविण्याबाबत

16-11-2022