RO Nagpur

Sr No

Tender Name

Last Date

1

प्रादेशिक कार्यालय नागपूर अंतर्गत पर्यटक निवास अंभोरा येथील पेस्ट कंट्रोल चे काम करण्याकरिता दरपत्रक मागविणेबाबत

27-11-2023

2

Dustbil purchase

21-09-2022

3

पययटक वििास वसल्लारी येथील स् िीमींग पुल ( जलतरण तलाि) ची बोअरिेल ची सबमर्शिबल मोटर आवण Water Filter खरेदी करण्याबाबतचे दर पत्रक आपल्या संके तस्थळािरुि प्र वसद्व करणे बाबत.

18-11-2022

4

पर्यटन निवास खिंडसी, तालुका रामटेक, जिल्हा नागपूर येथे CCTV लावण्याकरिताचे दरपत्रक महामंडळ च्या संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध करणेबाबत.

08-02-2023

5

ताडोबा, नागपूर, सिल्लारी, बोदलकसा, वर्धा, चिखलदरा एकुण 6 पर्यटन स्थळांचे प्रसिध्दी पत्रके (Broachers ) तयारकरणे व प्रिंटिंग करण्याबाबतचे दरपत्रके मागविणेबाबत.

06-02-2023

6

प्रादेशिक कार्यालय नागपूर जि. नागपूर येथे नागपूर संग्रालयातील काही प्रतिकृतीचे फोटोशुट करुन् फोटो फ्रेम करणे करिता दरपत्रक मागविणेबाबत

12-07-2023

7

प्रादेशिक कार्यालय नागपूर येथील अभ्यांगात करीता असलेला ४ सोफा दुरुस्तीच्या कामाकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत

29-08-2023

8

प्रादेशिक कार्यालय नागपूर अंतर्गत पर्यटक निवासाचे व तेथील पर्यटन स्थळांची प्रसिद्धी करीता होर्डिंग्स च्या कामाकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत

29-08-2023

9

प्रादेशिक कार्यालय नागपूर अंतर्गत पर्यटक निवास वर्धा चे नविन दिशा -दर्शक फलकाच्या कामाकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत

29-08-2023

10

प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर अंतर्गत पर्यटक निवास, नागपूर येथील पिण्याच्या पाणीची टाकीची दुरुस्ती करण्याबाबतचे दरपत्रके मागविण्याबाबत

02-11-2023

2 Dustbil purchase - 21-09-2022