MTDC Velneshwar

Sr No

Tender Name

Last Date

1

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ - पर्यटक निवास वेळणेश्वर येथे अरुणी उपहरगृह सुरु करण्यासाठी नवीन किचन साहित्य खरेदी करण्यासाठी द्वितीय दरपत्रक सूचना सोबतच्या यादीप्रमाणे नवीन crockery खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

21-09-2023

2

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ - पर्यटक निवास वेळणेश्वर येथे अरुणी उपहारगृह सुरु करण्यासाठी नवीन किचन साहित्य खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत.

23-08-2023

3

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ - पर्यटक निवास वेळणेश्वर येथे अरुणी उपहारगृह सुरु करण्यासाठी नवीन किचन साहित्य खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

08-08-2023

4

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ पर्यटक निवास वेळणेश्वर येथे पुढील पावसाळी हंगाम लक्षात घेता निवास कक्षांच्या छतावर ताडपत्री टाकणे अत्यंत आवश्यक आहे.त्याकरिता TARPAULIN (ताडपत्री )खरेदी करण्यासाठी बंद लिफाफ्यात दरपत्रक मागविणेबाबत

15-06-2023