MTDC H.R. Malshej Ghat

Sr No

Tender Name

Last Date

1

पर्यटक निवास माळशेजघाट साठी ग्रीन कारपेट खरेदी करणेकामी निविदा दरपत्रक आपल्या संकेतस्थळावरती प्रसिद्ध करण्यातबाबत

10-05-2024

2

पर्यटक निवास माळशेजघाट येथील पर्यटक कक्ष, उपहारगृहचे स्लायडींगचे किरकोळ काम करण्याबाबत निविदा दरपत्रक आपल्या संकेतस्थळावरती प्रसिद्ध करण्यातबाबत

10-05-2024

3

पर्यटक निवास माळशेजघाट येथील पाणी पुरवठा करणाऱ्या विहीरीतील गाळ काढणे, पाईप बदलणे, विहीरीला दगडांनी बांध घालणे बाबत

10-05-2024

4

पर्यटक निवास माळशेजघाट येथील पर्यटक कक्षासाठी डबल मॅट्रेस खरेदी करण्यासाठी निविदा दरपत्रक आपल्या संकेतस्थळावरती प्रसिद्ध करण्याबाबत

10-05-2024

5

पर्यटक निवास माळशेजघाट येथील कचरा व्यवस्थापन तसेच बगीचासाठी माती उचलणे कामी जेसीबी भाड्याने मिळणेबाबत निविदा

10-05-2024

6

Regarding installation of hoarding at tourist accommodation H.R Malshej Ghat

24-12-2022

7

पर्यटक निवास माळशेज घाट येथे दैनंदिन डिजेल / पेट्रोल मागणीनुसार पुरवठा करणेबाबत

30-12-2022

8

पर्यटक निवास माळशेजघाट येथील निवास परिसर व उपहारगृह येथील CCTV कॅमेरा दुरुस्ती करणेबाबत.

31-01-2023

9

पर्यटक निवास माळशेजघाट येथील पेस्ट कंट्रोल करणेबाबत

31-01-2023

10

पर्यटक निवास माळशेजघाट येथील निवास परिसर व उपहारगृह येथील अग्नीरोधक (Fire Extinguisher) भरणे, दुरुस्ती, व आवश्यकतेनुसार खरेदी करणेबाबत

31-01-2023

11

पर्यटक निवास माळशेजघाट येथे तात्काळ लिलन पुरवठा करण्याबाबत

18-02-2023

12

पर्यटक निवास माळशेजघाट येथील फ्लेमिंगो उपहारगृहमध्ये चिमणी बसविणे बाबत

31-03-2023

13

पर्यटक निवास माळशेजघाट येथील सीसीटिव्ही दुरुस्ती करणेकामी निविदा दरपत्रक आपल्या

10-05-2024

14

पर्यटक निवास माळशेजघाट साठी चेस बोर्ड च्या सोंगट्या खरेदी करणेकामी निविदा दरपत्रक आपल्या

10-05-2024