MTDC Bhandardara

Sr No

Tender Name

Last Date

1

पर्यटक निवास भंडारदरा येथील Premier Suit Ac and Delux Suit Ac एकुण 14 रुम्स Mixer Cock (Jagwar) बसविणे व सर्व कमोड दुरुस्ती झाकणे, बदलने व निवासातील इतर प्लंबीगची कामे करण्याकरिता दरपत्रके मागविणे.

25-12-2023

2

निवासात लेक व्ह्यू उपहारगृह इमारत व त्यातील ११ कक्षांना वॉटरप्रूफिंग करण्यासाठी मटेरियल पुरविण्याबाबत दरपत्रके मागविणे

04-04-2023

3

निवासात लेक व्ह्यू प्रिमियम कक्षांना वॉटरप्रूफिंग करण्यासाठी मटेरियल पुरविण्याबाबत दरपत्रके मागविणेबाबत

27-03-2023

4

Purchase Stationery OF MTDC Bhandardara Resort

16-02-2023

5

Intercom cable work and functioning of system

16-02-2023

6

Fire extinguisher refilling

12-02-2023

7

भंडारदरा पर्यटक निवासातील १० खोल्यांच्या बिल्डींगचे छत दुरुस्ती करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

10-02-2023

7.1

पर्यटक निवास भंडारदरा येथील संपुर्ण निवासात इंटरकॉम सिस्टम बसविणेकरिता दरपत्रके मागविणे.

20-12-2023